Doradztwo organizacyjne

Gwarancję trafnego doboru szkolenia uzyskujemy dzięki identyfikacji potrzeb szkoleniowych (rozmowa z przełożonymi, ankiety, obserwacja w miejscu pracy). W wersji zaawansowanej dołączamy badania predyspozycji pracowników, rozmowy z pracownikami, sporządzanie profili osobowościowych. Proponujemy doradztwo i wsparcie w projektowaniu rozwiązań organizacyjnych. Oferujemy zestaw narzędzi ułatwiających efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dajemy  możliwość wyboru całości proponowanych usług, bądź pojedynczych działań.
Ochrona danych osobowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest obecnie nieodzownym elementem funkcjonowania każdej organizacji – nie tylko pomaga zarządzać zasobami, ale jest także obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych. Wymogi prawa oraz konieczność ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nakładają na właścicieli firm obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym.

Strategia organizacji.

Tworzenie strategii organizacji jest metodą polegającą na wyodrębnieniu kierunków tworzenia strategii, opisie celów oraz diagnozie przyczyn i wyznaczeniu kierunków rozwoju organizacji. Każda strategia może być tworzona indywidualnie pod daną firmę z uwzględnieniem tych obszarów badawczych, które wymagają zdiagnozowania i uporządkowania.

Opisy stanowisk pracy. 

Analiza stanowisk pracy pozwoli na eliminację działań i czynności niepotrzebnych oraz wpłynie na sprecyzowanie zakresów obowiązków pracowników. Stanowić będzie punkt wyjścia dla wszystkich procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi: rekrutacji i selekcji pracowników, budowania systemu ocen okresowych, tworzenia systemu motywacyjnego, itp.

Diagnozy problemów organizacyjnych.

Chcąc spojrzeć perspektywicznie na organizację i móc ukierunkować działania w organizacji na jak największe efekty, istotna jest diagnoza problemów organizacyjnych, poznanie rzeczywistych przyczyn ich występowania. Diagnozę problemów organizacyjnych tworzymy na podstawie autorskiego kwestionariusza oraz rozmów i ankiet. Poznanie ich źródeł jest podstawą do tworzenia strategii organizacji, która ma na celu pokazanie możliwości pracy nad rozwiązaniem problemów i ukierunkowaniem prac na tory dalszego rozwoju.

Group of business people working as team in office
Business team
Doradztwo w zakresie wprowadzenia  i przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych powiązanych aktów obejmuje m.in.:
  • ocenę stanu wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych;
  • konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych dotyczące bieżącej działalności;
  • wsparcie we wdrożeniu nowych projektów w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych;
  • przygotowanie i konsultacje w zakresie dokumentacji i klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych;
  • pomoc w przygotowaniu zgłoszeń zbiorów danych, wniosków o interpretację przepisów o ochronie danych osobowych;
  • przygotowanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;