Doradztwo z zakresu ochrony środowiska

Realizujemy w imieniu przedsiębiorców wszelkie obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska.

Business meeting in cafe
Environmental activist about to plant tree on a sunny day

Wykonujemy również dokumentacje dla potrzeb realizacji inwestycji, stanowiące niezbędny element uzgodnień z zakresu wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Prowadzimy prace w zakresie ochrony środowiska, w ramach których opracowujemy następujące dokumentacje:

 •  wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • wnioski o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
 • wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Proponujemy kompleksową obsługę firm w zakresie realizacji obowiązków wynikających z aktualnych aktów prawnych ochrony środowiska, dzięki czemu odciążamy zakłady od  konieczności czasochłonnych obliczeń i sprawozdań stanowiących obligatoryjny obowiązek przedsiębiorców. W ramach stałej obsługi wykonujemy: 

 • prowadzenie wszelkich sprawozdań, zbiorczych zestawień danych oraz ewidencji wynikających z obowiązków nałożonych poszczególnymi aktami prawnymi,
 • obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, na formularzach wymaganych obowiązującymi rozporządzeniami,
 • reprezentowanie zakładu w trakcie kontroli WIOŚ,
 • korespondencję z WIOŚ – w tym nadzór i realizację zarządzeń pokontrolnych,
 • regulowanie gospodarki odpadami poprzez tworzenie bazy odbiorców odpadów,
 • wypełnianie formularzy GUS – z zakresu ochrony środowiska oraz innych druków, wynikających z potrzeby opracowań informacji o realizacjach działań w dziedzinie ochrony środowiska,
 • identyfikację oraz bieżący nadzór nad rejestrem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska
Business people working together

Proponujemy również usługę, w zakresie której dbamy o składanie w ustawowych terminach odpowiednich sprawozdań dotyczących:

 • opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisje, ścieki, odpady)
 • naliczania opłat produktowych
 • sprawozdań OPAK
 • wytwarzanych, importowanych lub eksportowanych opakowań
 • wytworzonych odpadów (zbiorcze zestawienia, ewidencja odpadów)
 • sprawozdań składanych do Krajowej Bazy zanieczyszczeń tzw. KOBIZE

Jeśli:

 • wytwarzasz odpady, wprowadzasz na rynek opakowania
 • masz samochody służbowe
 • importujesz lub produkujesz sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • wprowadzasz ścieki do wód lub do gleby
 • chcesz skonsultować lub nie prowadziłeś sprawozdawczości środowiskowej przez okres ostatnich pięciu lat
 • chcesz skonsultować lub nie wiesz, jakie obowiązki nakłada na ciebie prawo ochrony środowiska i ustawy pokrewne…

Zaproś nas na audyt środowiskowy!

Zaproponujemy najlepsze rozwiązania prawne i ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska.

FOR ENGLISH CLICK HERE