Usługi z zakresu BHP i ppoż.

Świadczymy usługi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponujemy zarówno pełnienie obowiązków służby bhp w zakładzie pracy,  jak również realizację szerokiej gamy usług z zakresu ochrony pracy.

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników jest zobowiązany utworzyć służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizację obowiązków służby bhp można powierzyć specjalistom spoza zakładu (Ustawa Kodeks Pracy, Art. 237 i 11).

Sitting businessman working with a gray laptop

Takie rozwiązanie przynosi szereg wymiernych korzyści:
–    nie musisz śledzić na bieżąco zmian w przepisach prawnych – my będziemy robić to za Ciebie,
–    nie ponosisz wydatków na szkolenia pracowników pełniących obowiązki służby bhp, delegacje, zaopatrywanie w fachową literaturę, pomoce naukowe itp.,
–    masz do dyspozycji grupę specjalistów z zakresu bhp, nie tylko jednego pracownika, którego ewentualna nieobecność (L-4, urlop) przysparza wielu problemów.

W ramach podpisanej umowy zapewniamy:

–  nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– doradztwo w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy,
– prowadzenie postępowania powypadkowego, sporządzanie niezbędnej dokumentacji,
– opracowywanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy,
– uczestnictwo w pracach dotyczących oceny ryzyka zawodowego,
– konsultacje w zakresie doboru odzieży roboczej oraz właściwych środków ochrony indywidualnej,
– prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa,
– nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz doradztwo z tego zakresu,
– wsparcie techniczne przy wykonywaniu badań środowiska pracy,
– wiele innych działań mających na celu poprawę warunków pracy.

Ponadto oferujemy m.in.:

  • szkolenia z zakresu bhp,
  • stworzenie/aktualizację oceny ryzyka zawodowego,
  • organizację „Dnia bezpieczeństwa”,
  • doradztwo i szkolenia w zakresie pierwszej pomoc,
  • opracowywanie analiz stanu bhp,
  • przeglądy warunków pracy, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa,
  • pomoc w realizacji nakazów oraz wystąpień organów nadzoru nad warunkami pracy (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
  • przeprowadzanie postępowania powypadkowego,
  • opracowywanie instrukcji bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń, ocena zgodności maszyn minimalnymi  wymaganiami  BHP,
  • opracowanie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.

FOR ENGLISH CLICK HERE